Obchodní podmínky

Nákupní řád

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu TacLace.cz se řídí platnou legislativou a níže uvedeným nákupním řádem.

Obsah


Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující (zákazník):

  • Spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem, než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

  • Podnikatel – nevztahují se na něj spotřebitelské právní předpisy, nakupuje v režimu obchodního práva.

Vznik kupní smlouvy – Závazným potvrzením objednávky prodávajícím vznikla kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Kupující a prodávající jsou od tohoto momentu vázáni vzájemnými právy a povinnostmi. 

Ceny a zboží

Provozovatel internetového obchodu TacLace.cz (dále jen „provozovatel“) je plátcem DPH. Veškeré ceny, uváděné na stránkách internetového obchodu TacLace.cz (dále jen „e-shop“) jsou uváděny s DPH. Ceny jsou platné v momentě objednávky/nákupu. Akční ceny jsou platné v momentě objednávky/nákupu nebo do vyprodání zásob.

Objednání zboží

Kupující je momentem vzniku kupní smlouvy vázán tímto nákupním řádem a příslušným reklamačním řádem. Kupující má možnost se s tímto nákupním řádem a reklamačním řádem seznámit před vlastním uskutečněním objednávky, na tuto skutečnost je zřetelně upozorněn před jejím odesláním. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, zákazník má možnost si objednávku vytisknout. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky, jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Způsob platby

Zákazník má na výběr z následujících typů plateb:

  • Dobírka: Platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce. U doručení kurýrní službou není možná platba kartou.

  • Bankovní převod: Platba bankovním převodem na účet provozovatele internetového obchodu TacLace.cz (2500198315/2010), variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Nebude-li možné dodržet dodací lhůtu, má zákazník právo na okamžité vrácení částky zpět na účet, ze kterého byla platba provedena. Zboží je expedováno po připsání platby na náš účet.

  • Hotovost: Platba při osobním převzetí zboží v provozovně e-shopu v Tečovicích u Zlína. Osobní odběr je nutno předem domluvit s pracovníkem e-shopu.

Možnost storna objednávky

Zákazník má právo provést storno objednávky nebo její části, a to prostřednictvím uvedených kontaktů e-shopu. Objednávka se považuje za stornovanou v okamžiku přijetí storna pracovníkem e-shopu. O stornování objednávky je zákazník vždy obratem informován, a to emailem nebo telefonicky. 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele

Kupující (spotřebitel) má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme odeslat běžnou poštou (doporučeně) na adresu provozovny nebo elektronickou poštou na adresu info@taclace.cz .

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží by mělo být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a nejlépe v původním obalu, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Prodávající je oprávněn ve lhůtě deseti (10) dnů provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu bez poplatků za dopravu směrem ke kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání. V rámci odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel uvést upřednostňovaný způsob vrácení finančních prostředků (složenkou nebo na bankovní účet). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění smlouvy nemožné. K těmto případům může dojít zejména z důvodu vyprodání zboží, které je předmětem smlouvy, dále pak v případech, kdy kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy nebo odmítne-li převzít objednané zboží. Prodávající si dále vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě zjevné chyby v ceně za předmět smlouvy. Ve všech těchto případech je kupující o této skutečnosti telefonicky nebo písemně informován. V případě, že kupující již uhradil platbu za předmět smlouvy, bude mu prodávajícím bez prodlení vrácena zpět na účet.

Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

V případě, že prodávající zjistí, že není schopen dodat zboží nebo je schopen dodat jen část objednaného zboží, neprodleně telefonicky či písemně kontaktuje kupujícího pro dohodnutí dalšího postupu. Dle povahy zboží a počtu položek v objednávce lze případně po dohodě s kupujícím objednávku rozdělit na více částí a nedostupné zboží dodat později. Případně kde je to možné, může být kupujícímu nabídnuta odpovídající alternativa k aktuálně nedostupnému zboží.

Pokud nedojde k dohodě, případně nebude-li kupující akceptovat prodlouženou dodací lhůtu, má kupující možnost celou objednávku nebo její část stornovat. V případě, že kupující již uhradil platbu za předmět smlouvy, bude mu prodávajícím bez prodlení vrácena zpět na účet. 

Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 1–2 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu. U zboží, které je označeno „na objednávku“, bude termín dodání oznámen telefonicky nebo emailem.

Způsob doručení

Zákazník má možnost zvolit si doručení prostřednictvím kurýrní služby PPL, České pošty, nebo osobním odběrem v provozovně e-shopu Tečovice 43, 763 02 Zlín. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit u objednávky přepravní společnost, pokud povaha zboží nedovoluje využít zvoleného přepravce (např. nadměrné zásilky).

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu přepravce, pokud povaha zboží neumožňuje zaslat zásilku zvoleným přepravcem. Pokud bude přepravní cena vyšší než zvolená, bude tato změna konzultována se zákazníkem.

V případě kurýrní služby bude zboží doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží (o odeslání zboží je zákazník informován formou emailu, kde bude uveden kontakt na přepravce a číslo zásilky).

Doručení proběhne v pracovní dny v obvyklé pracovní době. U objednávek účtujeme poplatek za balné a poštovné 85 Kč vč. DPH  a při platbě na dobírku 110 Kč vč. DPH .

Převzetí zboží

Zákazník (podnikatel) nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu TacLace.cz

Zákazník (spotřebitel) by ve vlastním zájmu měl překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. Podpisem přepravního dokladu zákazník (spotřebitel) potvrzuje vnější nezávadnost zásilky. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník (podnikatel) povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu TacLace.cz V opačném případě se pozdější reklamace bude posuzovat na základě spotřebitelem podepsaného přepravního dokladu.

Záruka a reklamace

Pokud není u výrobku uvedeno jinak, platí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Jako záruční list slouží daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů), způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Poškození při přepravě
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí, za přítomnosti dopravce.

Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady, zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít.

Zjevné vady poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při dopravě, podepsané dopravcem.
Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného nebo pozdního uplatnění zjevných vad zboží, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození, nese v plném rozsahu kupující.

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží, koupené v internetovém obchodě www.TacLace.cz, může tak učinit prostřednictvím emailu nebo telefonu, kde pro rychlé zpracování reklamace zákazník uvede zejména co nejvíce údajů pro identifikace reklamované zakázky (např.: typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady). Nejpozději do dvou pracovních dnů budeme zákazníka kontaktovat s řešením reklamace.

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace a vady na zboží. Po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude se zákazníkem domluveno dodání reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní (30), nicméně reklamace se snažíme řešit obratem.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Náklady, vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Tento nákupní řád je v platnosti od 1.5.2014

„Jsou úžasné, rychlé a neuvěřitelně inovativní. Jakto, že to nikoho nenapadlo dřív?“
-Sgt. USMC
„Už nikdy nebudu klasicky šněrovat boty!“
-Capt. USMC
ShareThis Copy and Paste